Informacje dotyczące składania petycji

Informacja dotycząca sposobu składania petycji do Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim

Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz.1195) wypełnia obowiązek

ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji, o którym mówi art. 63 Konstytucji RP.

Zgodnie z nim każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

W petycji można domagać się zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji.

Podmioty uprawnione do składania petycji:

Petycja może być składana przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycję można złożyć w interesie publicznym, czyli wszystkich obywateli, podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym, innego podmiotu, czyli np. sąsiada lub znajomego, ale za jego pisemną zgodą.

Forma petycji:

 • Petycję można złożyć w formie listownej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:
 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji – w wypadku petycji indywidualnych to imię i nazwisko, miejscowość z kodem pocztowym, ulicą z numerem domu i lokalu; w wypadku petycji zbiorowych, np. w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób, to nazwa każdego z tych podmiotów i dane osoby je reprezentującej, a także adres zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów,
 • wskazanie adresata petycji,
 • określenie przedmiotu petycji (w petycji, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa. Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, sprawa zostanie przesłana do organu właściwego).

Ważne! ! !

 • Petycji nie można złożyć telefonicznie.
 • Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Petycja musi być podpisana:

 • składaną listownie podpisuje podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca,
 • składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Rozpatrywanie petycji:

 • Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
 • Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.
 • Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, określonych w ustawie pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
 • Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję.

Miejsce składania petycji do Komendanta Powiatowego Policji

Petycję można:

 • przesłać listownie, na adres:  Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim, ul. Łupińskiego 42, 05-300 Mińsk Mazowiecki;
 • przesłać faksem, na numer: (25) 759 72 01;
 • przesłać elektronicznie na adres: oficer.prasowy.minsk-maz@ksp.policja.gov.pl
 • doręczyć osobiście.

Dane osobowe autorów petycji:

 • Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych chronione są dane autorów petycji.
 • Po wyrażeniu zgody podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycję złożono ustawa o petycjach przewiduje możliwość ujawnienia danych osobowych.
 • Na stronie internetowej rozpatrującego petycję ujawnia się: imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, miejsce zamieszkania albo siedzibę,  adres do korespondencji lub poczty elektronicznej.

Metryczka

Data publikacji : 02.09.2015
Data modyfikacji : 02.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
sierż. szt. Elżbieta Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
sierż. szt. Elżbieta Zagórska Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
sierż. szt. Elżbieta Zagórska
do góry